investice

Investiční strategie

Nemovitosti v České republice

Investice pro ty, kteří upřednostňují stabilitu.
01

Podnikání v Dubaji - restaurace

Investice do ikonického projektu restauračního holdingu.
02

INFORMACE O PRÁVNICKÉ OSOBĚ

Společnost Flexible Investment Solutions s.r.o, IČ 28965540, adresa: Argentinská 1624 / 32b, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156418 (dále „Společnost“) se zabývá správou majetku srovnatelnou s řízením fondu podle § 15 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) ve znění pozdějších předpisů. Společnost byla dne 28. 02. 2019 zapsána do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 596 písm. f) ZISIF jako právnická osoba spravující majetek podle § 15 odst. 1 ZISIF (registrační číslo 2018/094774 /CNB/ 570). Česká národní banka nekontroluje právnické osoby zapsané v tomto seznamu a jejich činnost nepodléhá dohledu České národní banky. Společnost je povinna poskytovat zprávy v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (AIFMD).

Služby Společnosti jsou určeny pro institucionální a kvalifikované investory, nikoliv pro širokou veřejnost.

Tato webová stránka slouží výhradně k informačním účelům. Cílem této stránky není poskytovat návrhy nebo pobídky k předání finančních zdrojů do správy Společnosti ani navrhovat nákup či prodej jakéhokoliv investičního nástroje v souladu se zákonem ZISIF nebo se zákonem 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. Společnost, její zřizovatelé a také členové dozorčí rady a spolupracovníci nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé využitím jakýchkoli informací obsažených na této webové stránce. Obsah této webové stránky může být pozměněn bez předchozího upozornění.

01
Minimální rizika
Každá investice je spojena s určitým rizikem. My se však neustále snažíme tato rizika minimalizovat.
02
Tým profesionálů
Naše zkušenosti otvírají nové možnosti v oblasti investic.

03
Strategická analýza
Každá investiční strategie je komplexně a odborně analyzována.

AKTUÁLNĚ

Investiční strategie

Tým

O společnosti

Společnost Flexible Investment Solutions s.r.o byla založena skupinou specialistů s dlouholetými zkušenostmi v takových oblastech, jako například strategie podnikání, investice a řízení kapitálu, burzovní činnosti a obchodování s cennými papíry. V rámci odpovědného podnikání při správě majetku byla Společnost řádným způsobem zapsána v seznamu organizací poskytujících služby srovnatelné s řízením investičního fondu podle § 15 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Tento seznam vede Česká národní banka (ČNB).

Naše dlouholeté zkušenosti a moderní přístupy v oblasti investic zaručují maximální flexibilitu při rozhodování o tom, kam investovat co nejbezpečněji a co nejefektivněji.
Využíváme vlastní investiční strategii, což nám umožňuje minimalizovat rizika a zvyšovat potenciální výnos.

Důležité

Pro Investory

Investovat do našeho fondu mohou pouze institucionální a kvalifikovaní investoři v souladu s ustanoveními zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). V případě, že má investor zájem o vložení kapitálu a poskytne veškeré informace, které jsou nezbytné pro schválení jeho statutu kvalifikovaného investora, může investice činit minimálně 125 000 euro nebo více. Ve výjimečných případech, za předpokladu, že správce fondu ověří přesně stanovený stupeň profesionality klienta, může fond přijmout sumu nižší, než je výše uvedený limit.

Nabízíme konkrétní investiční služby, a proto jsou tyto služby dostupné pouze těm investorům, jejichž rozsah investic odpovídá a je úměrný jejich financím, investičním cílům i profesionálním zkušenostem v oblasti investování. Tímto způsobem jsou služby Společnosti určeny pro institucionální a kvalifikované investory, nikoliv pro širokou veřejnost.
Jsme připraveni posoudit vaši objednávku investičních možností!

FORMULÁŘ

Spojte se s námi
  Naše adresa

  Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
  Důležité

  Upozornění týkající se rizika

  Je třeba počítat s tím, že hodnota investic se může zvyšovat nebo snižovat v závislosti na aktuálních podmínkách trhu. Zisky z investic v minulých obdobích nelze považovat za spolehlivý ukazatel a/nebo garanci budoucích příjmů. Investor nese veškerá rizika, pokud jde o jeho investice, a to včetně možnosti ztráty. Jakékoliv informace uvedené na webové stránce flexible-investment.com nelze chápat jako doporučení či garanci získání výnosu.
  Před každým investičním rozhodnutím doporučujeme tuto záležitost prokonzultovat s investičním konzultantem.